เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ติดต่อชำระภาษี
รับแจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue
เอกสารเผยแพร่
    folder O11 แผนการดำเนินงานประจำปี
    folder O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    folder O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    folder O16 สถิติการให้บริการประชาชน
    folder O15 คู่มือบริการประชาชน
    folder O17 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    folder รายงานกิจการประจำปี
    folder รายงานการประชุมสภา
    folder รายงานทางการเงิน
    date_range O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น
    folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    folder ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านเว็บไซต์
    folder ประกาศผลการลดพลังงาน
    public การให้บริการประชาชน ( ONE STOP SERVICE :OSS )
    folder นโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
    folder รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
    folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    folder รายงานการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
    folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกตูม

สถิติ sitemap
วันนี้ 329
เดือนนี้11,701
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)83,344
ทั้งหมด 280,000

insert_drive_file O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt กิจกรรมเทศบาล
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 [30 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [29 พฤศจิกายน 2566]
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเอชไอวีและท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 พฤศจิกายน 2566]
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble 020 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 065-0362990
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
folder การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
ทดสอบ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ