เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file แนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file แนวปฏิบัติในงานพิธีการและมารยาททางสังคมสำหรับข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
21 - 40 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 208