เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 31
"โครงการรณรงค์และป้องกันกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562" (5 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรัญ จันทร์อินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนผู้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มทักษะในการพ่นหมอกควันและการใช้สารเคมี พร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่น ได้อย่างถูกต้อง และสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และแกนนำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ผู้โพส : admin
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT