เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563
รายละเอียด : เทศบาลตำบลโคกตูม โดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกตูม โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. การบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. การมอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 3. การอบรมเสริมสร้างความรู้ ข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนและวินัยข้าราชการ
ผู้โพส : admin