ชื่อเรื่อง : เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : JaCPc3SMon103653.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖3 วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกตูม