ชื่อเรื่อง : 1.2 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่3 พ.ศ. 2562

ชื่อไฟล์ : ywvRLo8Tue112500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้