ผลสำรวจความพึงพอใจ (จำนวน 131 คน)
เพศ
ชาย
1.50%
หญิง
0.00%
อายุ
อายุต่ำกว่า 20 ปี
0.00%
อายุ 21 - 30 ปี
50.00%
อายุ 31 -40 ปี
0.00%
อายุ 41 - 50 ปี
50.00%
อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
0.00%
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
0.00%
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
0.00%
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
0.00%
ปริญญาตรี
0.00%
สูงกว่าปริญญาตรี
0.00%
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอิสระ
0.00%
พนักงานบริษัท/เอกชน
0.00%
ค้าขาย
0.00%
เกษตรกร
0.00%
อื่นๆ
0.00%
รายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 5,000 บาท
0.00%
5,000 - 10,000 บาท
0.00%
10,001 - 15,000 บาท
0.00%
15,001 - 20,000 บาท
50.00%
มากกว่า 20,000 บาท
50.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร วางตัวเหมาะสม
มากที่สุด
50.00%
มาก
0.00%
ปานกลาง
50.00%
น้อย
0.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
มากที่สุด
50.00%
มาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
50.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ
มากที่สุด
0.00%
มาก
50.00%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
50.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว
มากที่สุด
50.00%
มาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
50.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
เทศบาลมีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง
มากที่สุด
50.00%
มาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ควรปรับปรุง
50.00%
ขั้นตอนให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
มากที่สุด
0.00%
มาก
0.00%
ปานกลาง
50.00%
น้อย
0.00%
ควรปรับปรุง
50.00%
ขั้นตอนการบริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มากที่สุด
0.00%
มาก
50.00%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
50.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
มีผังลำดับขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ
มากที่สุด
0.00%
มาก
0.00%
ปานกลาง
50.00%
น้อย
50.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
มากที่สุด
0.00%
มาก
50.00%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ควรปรับปรุง
50.00%
มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่นั่งพักรอ น้ำดื่ม ที่จอดรถ
มากที่สุด
0.00%
มาก
0.00%
ปานกลาง
50.00%
น้อย
50.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
มีเครื่องมือระบบการให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
0.00%
มาก
0.00%
ปานกลาง
50.00%
น้อย
50.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
สถานที่ให้บริการมีความกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบ
มากที่สุด
0.00%
มาก
100.00%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
สภาพแวดล้อมโดยรอบสำนักงานมีความสวยงาม เหมาะสม เป็นระเบียบ
มากที่สุด
0.00%
มาก
100.00%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ควรปรับปรุง
0.00%
ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
50.00%
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
50.00%
ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
0.00%
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
0.00%
ด้านการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
0.00%
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
0.00%
อื่นๆ
0.00%
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
- -