เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
account_box กองประปา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นางวราภรณ์ วงศ์วาศภิณโญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นายณรงค์ วงษ์เนตร
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
นางน้ำค้าง ต่ายชาวนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(งานการเงินและบัญชี)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107
นายสมคิด ค้ำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา(งานผลิตและบริการ)
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 107