เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
"โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กตามปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง" (4 ภาพ)
รายละเอียด : โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กตามปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติแก่ผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองเป็นตัวขับเคลื่อนในครอบครัวจนเป็นวิถีชีวิต นาสังคม ชุมชนตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพส : admin