เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (เฉพาะกฎหมาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะหลักของข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file คู่มือบำเหน็จบำนาญ ปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ว 149 ลว. 1 พ.ย. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (2 มิ.ย.60) ว 24 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file หนังสือแจ้งแบบประเมินการเลื่อนระดับประเภททั่วไปและวิชาการ ว 191 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การกำหนดสมมรรถนะวิทยะฐานะ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file กำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
41 - 60 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181